Hai bình có tiết diện bằng nhau. Bình thứ nhất chứa chất lỏng có trọng lượng riêng d1, chiều cao h1, bình thứ hai chứa c...

Câu hỏi

Hai bình đem thiết diện đều bằng nhau. Bình loại nhất chứa chấp hóa học lỏng đem trọng lượng riêng rẽ d1, độ cao h1, bình loại nhì chứa chấp hóa học lỏng đem trọng lượng riêng rẽ d2, độ cao h2=0,6h1. gí suất hóa học lỏng lên lòng bình một là p1 lòng bình 2 là p2. Tìm quan hệ thân thiện 2 áp suất

Quyên Đặng

22 mon 12 2022 khi 20:35

Hai bình đem thiết diện đều bằng nhau. Bình loại nhất chứa chấp hóa học lỏng đem trọng lượng riêng rẽ d1, độ cao h1; bình loại nhì chứa chấp hóa học lỏng đem trọng lượng riêng rẽ d20,6d1 , độ cao h20,9.h1. Hãy đối chiếu áp suất hóa học lỏng ứng dụng lên bình 1 và bình 2 giúp em với ạ Giúp em với ạ em đang được cần thiết gấp    

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Thwn Dayy

28 mon 12 2022 khi 20:30

Một bình hcn đem độ cao 125 centimet chứa chấp hóa học lỏng cho tới chừng cao 90 centimet. sành trọng lượng riêng rẽ của hóa học lỏng là d 10300 N/ m nón 3. a) Tính áp suất hóa học lỏng ứng dụng lên lòng bình b) Tính áp suất hóa học lỏng ứng dụng lên điểm A cơ hội lòng 25 centimet. Đổ thêm thắt vào trong bình một lượng dầu đem trọng lượng riêng rẽ d8000N/ m nón 3 sao mang đến thời điểm hiện nay bình chứa chấp lênh láng hóa học lỏng Tính ASCL ứng dụng lên lòng bình khi này

Đọc tiếp

Một bình hcn đem độ cao 125 centimet chứa chấp hóa học lỏng cho tới chừng cao 90 centimet. sành trọng lượng riêng rẽ của hóa học lỏng là d= 10300 N/ m nón 3. a) Tính áp suất hóa học lỏng ứng dụng lên lòng bình b) Tính áp suất hóa học lỏng ứng dụng lên điểm A cơ hội lòng 25 centimet. Đổ thêm thắt vào trong bình một lượng dầu đem trọng lượng riêng rẽ d'=8000N/ m nón 3 sao mang đến thời điểm hiện nay bình chứa chấp lênh láng hóa học lỏng Tính ASCL ứng dụng lên lòng bình khi này

Xem chi tiết

Đặng Linh

21 mon 8 năm 2016 khi 10:47

bài 1: một bình đem diện tích S lòng 20cm2.Lúc đầu đựng 0,5l nước vào bình.Sau cơ ụp 0,5l dầu.đem Khối lượng riêng rẽ vì như thế 850kg/m3.Tính áp suất của khối hóa học lỏng ứng dụng lêna/ Điểm ở trở thành bình phía trên đường thẳng liền mạch ngăn cơ hội thân thiện 2 môi trườngb/ lòng bình.biết nc đem lượng riêng rẽ vì như thế 1000kg/m3Bài 2: nhì hóa học lỏng thứu tự đem trọng lượng riêng rẽ là D11,5 D2....gí suất ở chừng sâu sắc hóa học lỏng h20,6h1hãy đối chiếu áp suất của 2 hóa học lỏng!!!!!Help Me!!!

Đọc tiếp

bài 1: một bình đem diện tích S lòng 20cm2.Lúc đầu đựng 0,5l nước vào bình.Sau cơ ụp 0,5l dầu.đem Khối lượng riêng rẽ vì như thế 850kg/m3.Tính áp suất của khối hóa học lỏng ứng dụng lên
a/ Điểm ở trở thành bình phía trên đường thẳng liền mạch ngăn cơ hội thân thiện 2 môi trường
b/ lòng bình.biết nc đem lượng riêng rẽ vì như thế 1000kg/m3

Bài 2: nhì hóa học lỏng thứu tự đem trọng lượng riêng rẽ là D1=1,5 D2....gí suất ở chừng sâu sắc hóa học lỏng h2=0,6h1
hãy đối chiếu áp suất của 2 hóa học lỏng!!!!!

Help Me!!!bucminh

Xem chi tiết

Khải Lê

12 mon 9 2021 khi 20:12

một bình hình trụ cao 1,2m chứa chấp lênh láng nước. Tính áp suất của nước ứng dụng lên lòng bình và lên một điểm cơ hội lòng 0,3m, biết trọng lượng riêng rẽ của nước là 10000N/ m3. Thay nước vì như thế hóa học lỏng không giống đem trọng lượng riêng rẽ là 8000N/m3, để sở hữu áp suất ứng dụng lên lòng bình như câu a,thì chừng cao cột hóa học lỏng vào trong bình là bao nhiêu

Xem chi tiết

Xem thêm: Bộ Sách Bài Học Lớp 8 - Cánh Diều - 13 Cuốn

19_ Le Vu Truc Mai

28 mon 11 2021 khi 23:33

Một cái bình đem độ cao 0,8m chứa chấp lênh láng nước. Cho biết trọng lượng riêng rẽ của nước là 10000N/m3. 
a. Tính áp suất của nước lên một điểm nằm tại lòng bình. 
b. Tính áp suất của nước lên một điểm ở trong thâm tâm hóa học lỏng cơ hội lòng bình 0,3m. 

Xem chi tiết

Huongtra

16 mon 12 2021 khi 22:25

Một lọ nước cao 3 m phía bên trong đem chứa chấp nước cao 2,5 m. Tính áp suất hóa học lỏng ứng dụng lên lòng bình, tuy nhiên điểm cơ hội lòng bình 1,5 m . sành trọng lượng riêng rẽ của nước là 10000 N/mét khối

Xem chi tiết

Nguyễn Thị Hải An

28 mon 12 2022 khi 21:03

Một bình thiết diện đều cao 1,5m chứa chấp lênh láng nướcA, tính áp suất của nước phát sinh bên trên điểm a ở trở thành bình cơ hội lòng 60cm B, người tớ ụp lên đường 1/3 nước vào trong bình và thay cho nhập vì như thế dầu . Hãy tính áp suất hóa học lỏng ứng dụng lên lòng bình . sành trọng lượng riêng rẽ của nước và dầu thứu tự là 10000N/mét khối và 8000N/mét khố

Đọc tiếp

Xem chi tiết

Nguyễn Lâm Xuân Thư

31 mon 7 2017 khi 16:51

hai bình đem diện tích S đều bằng nhau. Bình loại nhất chứa chấp hóa học lỏng đem trọng lượng riêng rẽ d1, độ cao h1 ; bình loại nhì đem chứa chấp hóa học lỏng đem trọng lượn riêng rẽ d2 = 1,5.d1, độ cao h2 = 0,6.h1. Nếu gọi áp suất hóa học lỏng ứng dụng lên lòng bình một là p1, lên lòng bình 2 thì :

A. p2 = 3p1

B. p2 = 0,9p1

C. p2 = 9p1

D. p2 = 0,4p1

Xem chi tiết

Nguyễn Quỳnh Chi

Xem thêm: Tìm nhanh bưu cục 50 HCM D12 LM Hub ở đâu?

11 mon 1 2021 khi 12:09

hai bình thông nhau và chứa chấp 1 hóa học lỏng ko hòa tan nội địa đem trọng lượng riêng rẽ 12700n/m3 .Người tớ ụp nước váo 1 bình cho tới Lúc mặt mày nước cao hơn nữa 30cm so sánh vs mặt mày hóa học lỏng vào trong bình ấy , hãy lần độ cao của cột hóa học lỏng ở bình cơ so sánh vs mặt mày ngăn cơ hội của nhì hóa học lỏng .Cho bt lượng riêng rẽ của nước là 10000n/m3

Xem chi tiết