CÁCH PHÁT ÂM N - NGỮ ÂM TIẾNG ANH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

N luôn luôn là một trong kể từ đặc biệt rất dễ khiến cho lầm lẫn, khá nhiều người rằng ngọng chữ N nhập giờ đồng hồ Việt, vậy còn phân phát âm N nhập giờ đồng hồ Anh hoá ra sao? Muốn học cơ hội phân phát âm chữ N được chuẩn chỉnh nhất thì học tập ở trên đây nào!

Về cơ bạn dạng sẽ sở hữu 3 phương pháp để phân phát âm N: /n/, /ŋ/ và âm n câm, tùy nằm trong nhập những vần âm theo đòi trước và sau phối hợp nằm trong nó. Hãy coi những phân tách tại đây nhằm nắm rõ rộng lớn về những tình huống trên

Bạn đang xem: CÁCH PHÁT ÂM N - NGỮ ÂM TIẾNG ANH CƠ BẢN CHO NGƯỜI MỚI BẮT ĐẦU

1. Phát âm N: /n/ 

1.1. N được phân phát âm là /n/ Lúc nó chính thức 1 kể từ vựng. Ví dụ trong những kể từ sau:

name /neɪm/ cái tên

nice /naɪs/ tốt bụng

now /naʊ/ hiện bên trên, bây giờ

nephew nevjuː/ cháu trai

number nʌmbər/ con số

notebook nəʊtbʊk/ quyển vở ghi 

november /nəʊˈvembər/ tháng 11

next /nekst/ tiếp theo 

never nevər/ không bao giờ

nervous nɜːrvəs/ lo lắng, bể chồn

1.2. N được phân phát âm là /n/ Lúc nó trực thuộc cụm vần âm -ne kết đốc 1 kể từ vựng. Ví dụ trong những kể từ sau:

cane /keɪn/ cây mía, cây gậy

lane /leɪn/ làn đường

bane /beɪn/ mối quấy rầy, sự bận tâm

line /laɪn/ đường kẻ

plane /pleɪn/ máy bay

online /ˌɑːnˈlaɪn/ trực tuyến

fine /faɪn/ tốt đẹp mắt, ổn định thỏa

shine /ʃaɪn/ chiếu sáng sủa, lan sáng

dine /daɪn/ ăn tối

brine /braɪn/ nước dìm muối


null

1.3. N được phân phát âm là /n/ Lúc nó trực thuộc cụm vần âm NN. Ví dụ trong những kể từ sau:

sunny /ˈsʌni/ có nắng và nóng (thời tiết)

bunny /ˈbʌni/ chú thỏ con

manner /ˈmænər/ cử chỉ, thái độ

granny /ˈɡræni/ bà nội, bà nước ngoài (gọi thân thích mật)

dinner /ˈdɪnər/ bữa ăn tối

sinner /ˈsɪnər/ kẻ tội đồ

tennis /ˈtenɪs/ môn quần vợt

innner /ˈɪnər/ phía nhập, nội tại 

planner /ˈplænər/ người lập nối tiếp hoạch

funny /ˈfʌni/ buồn mỉm cười, hài hước

1.4. N được phân phát âm là /n/ nhập cụm vần âm KN, âm K câm, chỉ phân phát âm /n/. Ví dụ trong những kể từ sau:

knowledge nɑːlɪdʒ/ kiến thức, tri thức

known /nəʊn/ được biết đến

knot /nɒt/ nút thắt

knights /naɪts/ những người hiệp sĩ

knives /naɪvz/ những con cái dao

kneel /niːl/ quỳ

knob /nɑːb/ nút vặn, nút bấm

2. Phát âm N: /ŋ/

2.1. N được phân phát âm là /ŋ/ nhập cụm vần âm ng (đứng thân thích hoặc cuối từ). Ví dụ trong những kể từ sau:

singer /ˈsɪŋər/ ca sĩ

ring /rɪŋ/ vòng tròn trặn, cái nhẫn

Xem thêm: Thuốc Atiliver Diệp Hạ Châu là thuốc gì? giá bao nhiêu? mua ở đâu

thing /θɪŋ/ thứ, vật vật

song /sɔːŋ/ bài hát

long /lɔːŋ/ dài

tongs /tɑːŋz/ cái kẹp

hanger /ˈhæŋər/ cái móc treo đồ

sting /stɪŋ/ đốt, châm (ong/kiến)

angle /ˈæŋɡl/ góc (toán học)

Angola ŋˈɡəʊlə/ nước Ăng-gô-la

*Lưu ý: Với cụm vần âm “nge” thì N phát âm là /n/ và ge phát âm là /dʒ/. Ví dụ những kể từ sau:

change /tʃeɪndʒ/ thay đổi

strange /streɪndʒ/ kì kỳ lạ, kì quặc

danger /ˈdeɪndʒər/ sự gian nguy, côn trùng nguy hiểm hại

binge /bɪndʒ/ quá phỏng (ăn uống)

ranger /ˈreɪndʒər/ người nom rừng


null

2.2. N được phân phát âm là /ŋ/ Lúc nó đứng trước những vần âm với phân phát âm là /k/ như c, k, q, x ứng cặp vần âm nc, nk, nx, nqe … Ví dụ trong những kể từ sau:

thinker /ˈθɪŋkər/ nhà tư tưởng

stink /stɪŋk/ hôi hám, bốc mùi

anxiety ŋˈzaɪəti/ sự nơm nớp lắng 

uncle /ˈʌŋkl/ chú, bác

wrinkle /ˈrɪŋkl/ nếp nhăn

wink /wɪŋk/ nháy mắt

drinker /ˈdrɪŋkər/ người tợp rượu bia

pinky /ˈpɪŋki/ ngón tay út

banquet /ˈbæŋkwɪt/ bữa tiệc

conquer /ˈkɑːŋkər/ xâm lắc, lắc đóng

3. Phát âm N: âm N câm 

Chữ N được xem là âm câm (không được đọc) Lúc nó trực thuộc cụm vần âm mn. Ví dụ những kể từ sau:

autumn /ˈɔːtəm/ mùa thu

column /ˈkɑːləm/ cột

condemnation /ˌkɑːndemˈneɪʃn/ lời phản đối kịch liệt

amnesia /æmˈniːʒə/ chứng mất mặt trí nhớ

damn /dæm/ tệ hại, đáng ghét

4. Bài luyện về phân phát âm N nhập giờ đồng hồ Anh kèm cặp đáp án.

Bài luyện 1: Luyện luyện phát âm những câu sau.

  1. I’m hungry now, I’m going vĩ đại find something for dinner.

/aɪm ˈhʌŋɡri naʊ, aɪm ˌgoʊɪŋ tə faɪnd ˈsʌmθɪŋ fər ˈdɪnər/

  1. This new tuy vậy really helps bủ with my anxiety.

/ðɪs nju: sɒŋ rɪli helps miː wɪθ maɪ æŋˈzaɪəti/

  1. The stranger makes bủ feel dangerous.

/ðə ˈstreɪndʒər meɪks miː fiːl ˈdeɪndʒərəs/

  1. Johnny is waiting for his friends vĩ đại dine out together.

/ˈdʒɑːni ɪz ˈweɪtɪŋ fər hɪz ˈfrendz tə ˈdaɪn ˈoʊt təˈɡeðər/

  1. The weather is going vĩ đại be sunny this afternoon, let’s play tennis.

/ðə ˈweðə ɪz ˌgoʊɪŋ tə bi ˈsʌni ðɪs ˌæftərˈnuːn, lets pleɪ ˈteˌnɪs/

  1. How long has Jane been studying English?

/ˌhaʊ lɒŋ hæz dʒeɪn bɪn ˈstʌdiɪŋ ˈɪŋˌɡlɪʃ/

  1. He winked at her and she knew they were thinking the same thing.

/hi: ˈwɪŋkt ət hər ənd ʃi: nuː ðeɪ wər ˈθɪŋkɪŋ ðə seɪm θɪŋ/

Xem thêm: PISEN Tiger i7P - Pin dung lượng cao iPhone i7 Plus - 3220mAh ( Pin iPhone 7 Plus )

  1. The singer is singing his new songs.

/ðə ˈsɪŋər ɪz ˈsɪŋɪŋ hɪz nju: sɒŋz/

  1. The next dance will be a tango.

/ðə nekst dɑ:ns ˌwi:l bi ə ˈtæŋɡoʊ/

  1. Look! The moon is shining tonight.

/lʊk ðə muːn ɪz ˈʃaɪnɪŋ təˈnaɪt/